رییس جمهور برای ادغام وزارت‌های ترانسپورت و فواید عامه همراه با چند اداره ترانسپورتی دیگر فرمان داد

۸صبح، کابل: براساس فرمان تازه ریاست جمهوری، وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن، ریاست ترافیک و وزارت فواید عامه با هم مدغم می‌شود. 

در این فرمان رییس جمهور غنی که روز یک‌شنبه دوم جدی نشر شد، آمده است که واحد اداره مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» با ادغام وزارت ترانسپورت، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله با وزارت فواید عامه ایجاد می‌شود.

هدف از ایجاد این واحد اداره جدید تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های دولت در راستای تأمین حکومت‌داری‌ خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفه‌ای میان نهادهای یادشده و صرفه‌جویی در مصارف گفته شده است.

بر مبنای فرمان ریاست جمهوری تمام اسناد تقنینی این نهادها نیز با هم مدغم می‌شود و برای پیش‌برد و تکمیل روند ادغام این نهادها، یک کمیته نظارتی تحت ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، ایجاد می‌شود تا بر کلیه مراحل ادغام نظارت کند.

در فرمان رییس جمهور غنی هم‌چنین آمده است که یک کمیته تخنیکی تحت ریاست وزارت فواید عامه، کارهای تهیه و ترتیب طرح ادغام این نهادها از لحاظ تشکیلات و بودجه را در مشوره با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه تهیه و باید تا شش ماه دیگر پیشنهاد خود را به ریاست جمهوری ارایه کند.

این در حالی است که رییس جمهور غنی حدود بیست روز پیش طی فرمانی اداره اراضی را با وزارت شهرسازی ادغام کرد.

دکمه بازگشت به بالا